MNB fogyasztóvédelem

 

Általános panaszügyek:

Fogyasztói kérelem MNB-hez    > letöltés

Fogyasztó kérelem a Pénzügyi Békéltető Testülethez    > letöltés 

MNB - Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ    >link 

Az MNB online alkalmazásai:  Háztartási költségszámító    >link

  

Deviza- és forinthitelek elszámolási és forintosítási jogorvoslatai

 A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás

 Amennyiben ügyfelünk társaságunkhoz előterjesztett panaszára társaságunk elutasító választ küldött, és ügyfelünk társaságunk álláspontjával nem ért egyet, kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez.

 A kérelmet az e célra készített nyomtatványokon kell benyújtani. Ha nem ezeken a nyomtatványokon történik a benyújtás, a Pénzügyi Békéltető Testület hiánypótlás keretében felhívja a kérelmezőt, hogy a nyomtatvány használata által érvényesítse jogait és pótolja a hiányt. A kérelmek benyújtásához alkalmazandó nyomtatványok elérhetők alább, továbbá társaságunk 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. cím alatti 3. emeleti ügyfélszolgálatán, továbbá kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670; Telefon: +36-1 489-9700), illetve letölthetők az elszámolásra kötelezett pénzügyi szolgáltatók honlapjáról, valamint a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról is a következő linken http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

Nyomtatványok:

a)     Amennyiben álláspontja szerint társaságunk elszámolása helytelen adatot, számítási hibát tartalmazott, az e tekintetben társaságunkhoz benyújtott panasza elutasításra került, és Ön álláspontját továbbra is fenntartja, úgy az alábbi formanyomtatványon terjesztheti elő kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testületnél:

151  Kérelem - helyes elszámolás megállapítása tárgyában > letöltés

b)    Amennyiben társaságunk az Ön panaszát elkésettség miatt elutasította, Ön azonban ezzel nem ért egyet, úgy az alábbi formanyomtatványon terjesztheti elő kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testületnél:

152  Kérelem - panaszeljárás lefolytatása tárgyában > letöltés

c)     Amennyiben Ön társaságunktól kérte az elszámolás elkészítését, és társaságunk ennek nem tett eleget, úgy az alábbi formanyomtatványon terjesztheti elő kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testületnél:

153  Kérelem - elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában > letöltés

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésekor az Ön kérelmének tartalmaznia kell az arra irányuló határozott kérelmet, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa meg, hogy

a)     az elszámolás az általa megjelölt helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmazza, és állapítsa meg a helyes elszámolást, továbbá kötelezze a pénzügyi intézményt annak végrehajtására; vagy

b)    a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni; vagy

c)     a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint fennáll, és kötelezze az elszámolásra.

 A kérelemben be kell mutatni:

a)     a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is,

b)    annak indokát, hogy a panasz miért nem volt elkésett,

c)     annak indokát, hogy a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint miért áll fenn.

A kérelemhez mellékelni kell az állítást alátámasztó iratokat.

 A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását ügyfelünk társaságunk panaszbeadványra válaszként megküldött elutasító válaszának kézbesítésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti. Ha ügyfelünk a kérelem benyújtásában akadályoztatva volt, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezheti az eljárást. Az akadályoztatás tényét igazolni szükséges.

A Pénzügyi Békéltető Testület döntésével szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye. E jogorvoslat is kérelem formájában kezdeményezhető és szintén az e célra rendszeresített nyomtatványokon nyújtható be. A nyomtatvány elérhető a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy a http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyoklinken.

A jogorvoslatot kezdeményező kérelmeket a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani, de az adott ügyben illetékes bíróságnak kell címezni. Ha jogorvoslati jogával bármelyik érintett fél (az ügyfél vagy az elszámolást készítő pénzügyi intézmény) él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg az illetékes bíróság e kérelem tárgyában döntést nem hoz. A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban, a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon - a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságon - zajlik.

 

A Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására vonatkozó kérelem, nyomtatványminták

Az űrlapok alkalmazása 2015.július 8. napjától kötelező.

 Az Országos Bírósági Hivatal a 11/2015. (VI. 15.) IM rendeletben foglaltak alapján az Elszámolási -(2014.évi XL.)  és Forintosítási (2014.évi LXXVII.) törvényben a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testülete hatáskörébe utalt határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kérelmek tekintetében űrlapokat alakított ki.

1. A kialakított űrlapokon előterjeszthető kérelmek  

- a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának hatályon kívül helyezése iránti kérelem,

- a Pénzügyi Békéltető Testület kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető döntésének hatályon kívül helyezése iránti kérelem,

- a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának a megváltoztatása iránti kérelem.

2. Az űrlapok típusai

F1 - Jogszabálysértés megállapítása iránti fogyasztói kérelem > letöltés

F1 - Kitöltési útmutató - > letöltés

A kérelmező szerint a pénzügyi intézmény elszámolása, illetve a Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, mert az elszámolás helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a tartozás forintra történő átváltását, a tartozás forintra történő átváltásának árfolyamát, a kamat számítását, az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatok és számítások megfelelőségét, vagy kéri kötelezni a pénzügyi intézményt a Forintosítási törvényben foglalt kötelezettségei teljesítésére.

F2 – Panasz el nem késettségének megállapítása iránti fogyasztói kérelem > letöltés

F2 - Kitöltési útmutató - > letöltés

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület döntését helyezze hatályon kívül, és állapítsa meg, hogy a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni.

F3 - Elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása iránti fogyasztói kérelem > letöltés

F3 - Kitöltési útmutató - > letöltés

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület döntését helyezze hatályon kívül, és állapítsa meg, hogy a pénzügyi intézménynek az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény és az Elszámolási törvény szerint fennáll, és kötelezze a pénzügyi intézményt az elszámolásra.

F4 – Jogszabálysértés megállapítása iránti fogyasztói kérelem 2. (Pénzügyi Békéltető Testület nem érdemi döntésével szembeni jogorvoslat) > letöltés

F4 - Kitöltési útmutató - > letöltés

A Pénzügyi Békéltető Testület az Ön kérelmét nem a kérelem megalapozatlansága miatt utasította el és szüntette meg az eljárást. Jelen kérelem arra irányul, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.

F5 – Jogszabálysértő Pénzügyi Békéltető Testületi döntés hatályon kívül helyezése iránti fogyasztói kérelem > letöltés

F5 - Kitöltési útmutató - > letöltés

A Pénzügyi Békéltető Testület a határozatában az Ön kérelmétől eltérően állapította meg a helyes elszámolást. Jelen kérelem arra irányul, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület határozata jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.

P1 – Elszámolás helyességének megállapítása iránti pénzügyi intézményi kérelem > letöltés

P1 - Kitöltési útmutató - > letöltés

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát változtassa meg, és állapítsa meg, hogy az elszámolás helyes.

P2 – Panasz elkésettsége miatti pénzügyi intézményi kérelem > letöltés

P2 - Kitöltési útmutató - > letöltés

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát változtassa meg, és állapítsa meg, hogy a panasz elkésett és ezért a panaszeljárást nem kell lefolytatni.

P3 – Elszámolási kötelezettség fenn nem állásának megállapítása iránti pénzügyi intézményi kérelem > letöltés

P3 - Kitöltési útmutató - > letöltés

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát változtassa meg, és állapítsa meg, hogy a kérelmezőnek a fogyasztóval szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve az Elszámolási törvény szerint nem áll fenn.

P4 – Jogszabálysértő Pénzügyi Békéltető Testületi döntés hatályon kívül helyezése iránti pénzügyi intézményi kérelem > letöltés

P4 - Kitöltési útmutató - > letöltés

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát helyezze hatályon kívül, és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.

3. Az űrlapok letöltése és kitöltése

A letölthető és kitölthető, a kitöltést megelőzően vagy azt követően kinyomtatható űrlapok fent a letöltésre kattintva, vagy 2015. július hó 8. napjától kezdődően a bíróságok központi internetes honlapján is elérhetőek.

Az űrlapok alkalmazása 2015. július 8. napjától kötelező.